PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

 

LEVERINGSBETINGELSER

VekstMiljø as påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 150.- eks. mva.

BETALINGSBETINGELSER

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1,6% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven.

 

VARENS ANVENDELSE

Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

 

ANSVAR

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.

Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

 

REKLAMASJONER

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

 

RETUR

Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner. Retur av varer som ikke skyldes feil levering eller feil på varen krediteres til fakturapris

-10%.

Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje, komplett plast ruller, uåpnede kartonger, kanner etc. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på minimum kr 250,- begrenset oppad til 40% av varens verdi.

Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

 

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

 

SALGSPANT

Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt.

VekstMiljø as Salgs- og Leveringsbetingelser pr 23.10..2014

 

Særlige salgs- og leveringsbetingelser småplanter, blomster og krydder

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene for småplanter, blomster og krydder, er et tillegg til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene til VekstMiljø as (Selger), som kan leses på www.vekstmiljo.no. Med mindre noe annet er angitt i betingelsene nedenfor, gjelder de generelle salgs- og leveringsbetingelsene for leveranser av småplanter, blomster og krydder.

 

Ordrebekreftelser

Ordrebekreftelser vil bli sendt kunde så snart dette er mottatt fra leverandør.

Selger har rett til å endre leveringsdato og plantesort ut i fra faktisk tilgjengelighet. Slike endringer anses som godkjent dersom ikke avslått skriftlig av kjøper innen 4 kalenderdager fra kjøper har mottatt ordrebekreftelsen.

 

Transport

Transport av småplanter innad i Norge forgår på CC-containere. Leie/lån av CC-containere er et forhold mellom kunde og transportør. VekstMiljø as er ikke en part i dette forholdet.

VekstMiljø as bestiller transport av planter fra mottakssted i Norge til kunde på kundens regning.

Transportør er Alex Andersen eller den VekstMiljø as utpeker hvis ikke annet er avtalt mellom selger og kjøper.

 

Levering

Levering av planter skjer med biltransport så hurtig som mulig, i løpet av avtalt leveringsuke i.h.t ordrebekreftelse jfr. pkt. 2, ut i fra de muligheter transportør har til dette.

Kunden er forpliktet til å opplyse om forhold som sikrer at plantene kan bli levert hurtigst mulig uten at dette skaper problemer for transportør eller forringer kvaliteten på plantene.

Kunde er forpliktet til å kontrollere planter ved mottak for å identifisere eventuelle synlige mangler og feil i henhold til fraktbrev/ordrebekreftelse og gjeldene lovgivning.

 

Reklamasjon

Reklamasjon av mangler skal være skriftlig med tydelige bilder som dokumenterer manglene. Reklamasjon skal skje så snart som mulig og innen 3 kalenderdager etter mottak. Planter med mangler skal oppbevares for inspeksjon av representant fra leverandøren til VekstMiljø as og/eller på en slik måte at plantene ikke forringes ytterligere.

Er reklamasjon berettiget erstattes plantene med feil og mangler med nye planter. Dersom det ikke er mulig å erstatte disse med nye planter erstattes tapet med fakturaverdien for de reklamerte plantene ut over leverte telleplanter av aktuell sort.

Reklamasjon som har årsak i transportskader, tas opp umiddelbart med transportør, med kopi til VekstMiljø as. VekstMiljø as og planteprodusent er ikke ansvarlig for transportskader.

 

Råd. Plantebeskyttelse og kultivering

VekstMiljø as har intet ansvar for informasjon, råd og veiledning som gis fra våre leverandører. Disse representerer kun veiledende informasjon og fritar ikke kjøper fra sine forpliktelser om profesjonell behandling av varen og kunnskap om aktuelle norske lover.

I tilfeller hvor det blir gitt råd ved bruk av kjemiske produkter til plantebeskyttelse, vekstkontroll eller næringsmangel er kjøper forpliktet til først å teste anbefalingen på et mindre antall planter for kontroll av effekt og eventuell skade på planten. Først etter at eventuelle skader ikke er observert innen rimelig tid kan anbefalingen gjennomføres på resterende plantemateriale under tilsvarende klimatisk forhold.

VekstMiljø as er ikke ansvarlig for skade på grunn av kultiveringsfeil.

 

Eiendomsrett, Lisenser, reproduksjon

Lisensiert plantemateriale er ikke tillatt å videreformere uten skriftlig avtale med sortseier.

Oppdages eventuelle mutasjoner skal VekstMiljø as og sortseier informeres umiddelbart for undersøkelse og evaluering. Plantemateriale av mutasjon skal frigis til VekstMiljø as eller sortseier umiddelbart etter at dette er oppdaget.

Kjøper kan ikke benytte varemerke, symboler eller etiketter på andre planter enn planter som er levert av aktuell planteleverandør.